Sunday, November 25, 2012

ความหมายของอุปทาน (SUPPLY)

อุปทาน หมายถึง ปริมาณการเสนอขานสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาขาย คือ

กฎว่าด้วยอุปทาน (Law of Supply) จะอธิบายว่า ถ้าสินค้าขายได้ราคาสูงขึ้น ปริมาณขายจะมีมากขึ้น แต่ถ้าสินค้าขายได้ราคาต่ำ ปริมาณขายด็จะลดลง

เส้นอุปทาน จะมีลักษณะทอดขึ้นจากซ้ายไปขวา และมีค่าความชันเป็นบวก ดังรูปต่อไปนี้

จากรูป จะเห้นว่า เมื่อสินค้าขายได้ราคาต่ำลงจาก 6 บาท เป็น 2 บาท ปริมาณขายจะลดลงจาก 20 หน่วยเป็น 10 หน่วย

1 comment:

สุริยะ พิศิษฐอรรถการ said...

พยายามอ่านและทำความเข้าใจให้ดีนะครับ